فراه: یک پولیس در فراه رود قتل رسید

امروز صبح ساعت ۹ در حملهء چریکی مجاهد امارت اسلامی یک پولیس مزدور در نزدیکی بازار ولسوالی فراه رود هدف حمله قرار گرفته و در جا به قتل رسید و سلاح اش بدست مجاهد افتاد. ۲۰۱۷/۱۲/۲۵

امروز صبح ساعت ۹ در حملهء چریکی مجاهد امارت اسلامی یک پولیس مزدور در نزدیکی بازار ولسوالی فراه رود هدف حمله قرار گرفته و در جا به قتل رسید و سلاح اش بدست مجاهد افتاد.

۲۰۱۷/۱۲/۲۵