فراه : اجیران از یک مرکز مهم شان در شهر فراه پا بفرار گذاشتند

از ولایت فراه خبر رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ شمالگاه شهر فراه، اجیران از یک قرارگاه مهم شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از پوستۀ مذکور، از منطقۀ شمالگاه تا منطقۀ دهیک تمام شاهراه از وجود دشمن بطور کامل تصفیه گردیده است . قابل یاد آوری […]

از ولایت فراه خبر رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ شمالگاه شهر فراه، اجیران از یک قرارگاه مهم شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از پوستۀ مذکور، از منطقۀ شمالگاه تا منطقۀ دهیک تمام شاهراه از وجود دشمن بطور کامل تصفیه گردیده است .

قابل یاد آوری است که مسافرین شاهراه از قرارگاه مذکور همیشه با مشکلات مواجه بودند که از یک سال بدینسو بیشتر از 15 تن مسافر و موتروان را شهید و زخمی کرده بودند.

2021/5/9