فاریاب : یک تن اربکی در المار به مجاهدین پیوست

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن اربکی ( محمدیعقوب ولد حاجی محمدعلی ) باشندۀ منطقۀ چغاتک ولسوالی المار، پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است. ۲۰۲۰/۱۱/۷

از ولایت فاریاب خبر رسیده است که یک تن اربکی ( محمدیعقوب ولد حاجی محمدعلی ) باشندۀ منطقۀ چغاتک ولسوالی المار، پس از درک حقایق به مجاهدین تسلیم شده است.
۲۰۲۰/۱۱/۷