غور : 5 تن از اجیران بشمول آمراعاشۀ دشمن در دولتیار کشته و زخمی شدند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در اثر انفجار ماین در مرکز ولسوالی دولتیار، آمراعاشۀ قومندان امنیه ( میراوغان ) و یک عسکر جابجاکشته شده و 3 تن دیگر از اجیران زخمی گردیده اند. 2021/7/18

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در اثر انفجار ماین در مرکز ولسوالی دولتیار، آمراعاشۀ قومندان امنیه ( میراوغان ) و یک عسکر جابجاکشته شده و 3 تن دیگر از اجیران زخمی گردیده اند.

2021/7/18