غور : یک مدرسه دینی در تیوره افتتاح شد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که یک باب مدرسه دینی به نام دارالجهاد در منطقۀ دوسنگ ولسوالی تیوره افتتاح گردیده است . مدرسه مذکور که مشتمل بر ۴ اتاق است، با مصرف ۲ لک افغانی و با همکاری مردم محل تعمیر گردیده است . ۲۰۲۰ /۱۱ /۲

از ولایت غور اطلاع رسیده است که یک باب مدرسه دینی به نام دارالجهاد در منطقۀ دوسنگ ولسوالی تیوره افتتاح گردیده است .

مدرسه مذکور که مشتمل بر ۴ اتاق است، با مصرف ۲ لک افغانی و با همکاری مردم محل تعمیر گردیده است .
۲۰۲۰ /۱۱ /۲