غور : یک تن پولیس در دولینه به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ گردن توب ولسوالی دولینه، یک تن پولیس ( عبدل ولد محمد باشندۀ منطقۀ سرشهیدان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . 9 /5 /2021

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ گردن توب ولسوالی دولینه، یک تن پولیس ( عبدل ولد محمد باشندۀ منطقۀ سرشهیدان ) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

9 /5 /2021