غور : یک تن قومندان در دولینه به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که یک تن قومندان دشمن ( سلطان ولد شمس الدین باشندۀ سیاه سنگ ) پس از درک حقایق در منطقۀ خواجه گان ولسوالی دولینه به مجاهدین پیوسته است. نامبرده تعهد کرده است که به همکاری خود با مجاهدین دوام داده و به رژیم اجیر بازنخواهد گشت. 21 /5 /2021

از ولایت غور اطلاع رسیده است که یک تن قومندان دشمن ( سلطان ولد شمس الدین باشندۀ سیاه سنگ ) پس از درک حقایق در منطقۀ خواجه گان ولسوالی دولینه به مجاهدین پیوسته است.

نامبرده تعهد کرده است که به همکاری خود با مجاهدین دوام داده و به رژیم اجیر بازنخواهد گشت.

21 /5 /2021