غور : یک تن عسکر در شهرک  به مجاهدین پیوست

از ولایت غور خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ اوشان ولسوالی شهرک، یک تن عسکر ( رحیم الدین ولد محی الدین باشندۀ کبودک ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است.  19 /5 /2021

از ولایت غور خبر رسیده است که روز گذشته در منطقۀ اوشان ولسوالی شهرک، یک تن عسکر ( رحیم الدین ولد محی الدین باشندۀ کبودک ) پس از درک حقایق به مجاهدین پیوسته است.

 19 /5 /2021