غور : یک تن عسکر در دولتیار به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ پشته نور ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است. ۲۰۲۱/۷/۱۳

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ پشته نور ولسوالی دولتیار، یک تن عسکر پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است.

۲۰۲۱/۷/۱۳