غور : یک تن اربکی در شهرک کشته شد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ بیدان ولسوالی شهرک، در طی درگیری ذات البینی یک تن اربکی اجیر جابجا کشته شده است . ۵ /۳ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ بیدان ولسوالی شهرک، در طی درگیری ذات البینی یک تن اربکی اجیر جابجا کشته شده است .

۵ /۳ /۲۰۲۱