غور : یک تن اربکی در شهرک به مجاهدین پیوست

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ مسجدنگار ولسوالی شهرک، یک تن اربکی ( عبدالکبیر ولد غلام ) باشندۀ سرچشمه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است . ۵ /۳ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ مسجدنگار ولسوالی شهرک، یک تن اربکی ( عبدالکبیر ولد غلام ) باشندۀ سرچشمه، پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

۵ /۳ /۲۰۲۱