غور : یک تن اربکی در تیوره زخمی شد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ جوز از مربوطات ولسوالی تیوره، ملیشه های اربکی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند که در اثر آن یک تن اربکی زخمی گردیده است و متباقی پا بفرار گذاشته اند. ۲۰۲۰ /۱۱ /۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ جوز از مربوطات ولسوالی تیوره، ملیشه های اربکی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند که در اثر آن یک تن اربکی زخمی گردیده است و متباقی پا بفرار گذاشته اند.
۲۰۲۰ /۱۱ /۲۱