غور : یک اختلاف ۲۰ ساله میان دو قوم در شهرک بخوبی حل و فصل گردید

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ تنگی ولسوالی شهرک، میان دو قوم چشتی و پهلوان از ۲۰ سال بدین سو درگیری و اختلف جریان داشت که در طی آن چند قتل از طرفین نیز شده بود . خبرمی افزاید که با تلاش مجاهدین امارت اسلامی میان هردو قوم صلح و صفایی صورت […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ تنگی ولسوالی شهرک، میان دو قوم چشتی و پهلوان از ۲۰ سال بدین سو درگیری و اختلف جریان داشت که در طی آن چند قتل از طرفین نیز شده بود .

خبرمی افزاید که با تلاش مجاهدین امارت اسلامی میان هردو قوم صلح و صفایی صورت گرفت و هردو قوم یکدیگر را بخشیده و تعهد کره اند که دیگر به جنگ و درگیری دامن نخواهند زد.

۲۰۲۱/۷/۳