غور : ولسوالی پسابند با تمام ملحقاتش به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که لحظاتی پیش، تعمیرولسوالی پسابند، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی با نصرت خاص الله متعال به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است . خبرمی افزاید که ولسوال این ولسوالی ( فخرالدین ) ، قومندان عساکر اردو ( حبیب الرحمن ) و مدیر استخبارات بهمراه ۵۴ تن […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که لحظاتی پیش، تعمیرولسوالی پسابند، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی با نصرت خاص الله متعال به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

خبرمی افزاید که ولسوال این ولسوالی ( فخرالدین ) ، قومندان عساکر اردو ( حبیب الرحمن ) و مدیر استخبارات بهمراه ۵۴ تن از پرسونل نظامی ولسوالی پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

در این ولسوالی مقدار زیادی سلاح ، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۱۱