غور : ولسوالی تیوره با تمام ملحقاتش به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، تعمیرولسوالی تیوره، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است. قومندان امنیۀ این ولسوالی با تمام پرسونل ولسوالی از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند. از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، مهمات و […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که امروز بعد از ظهر، تعمیرولسوالی تیوره، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات این ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است.

قومندان امنیۀ این ولسوالی با تمام پرسونل ولسوالی از حقایق آگاهی حاصل نموده و به مجاهدین پیوسته اند.

از نیروهای دشمن مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاءالله

۲۰۲۱/۷/۱۰