غور : نیروهای دشمن در دولینه به مردم زیان وارد کردند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقل اسکیچی ولسوالی دولینه، نیروهای دشمن خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار داده اند. در این وحشت آفرینی دشمن، به مردم زیان سنگین مالی و جانی وارد شده است . ۱۱ /۶ /۲۰۲۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقل اسکیچی ولسوالی دولینه، نیروهای دشمن خانه های مردم ملکی را هدف هاوان قرار داده اند.

در این وحشت آفرینی دشمن، به مردم زیان سنگین مالی و جانی وارد شده است .

۱۱ /۶ /۲۰۲۱