غور : مدیرتخنیک قومندانی امنیۀ دشمن در فیروزکوه بقتل رسید

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در شهر فیروزکوه، مدیرتخنیک قومندانی امنیۀ دشمن ( یاقوت شاه ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است . 7 /5 /2021

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در شهر فیروزکوه، مدیرتخنیک قومندانی امنیۀ دشمن ( یاقوت شاه ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین جابجا کشته شده است .

7 /5 /2021