غور : شفاخانۀ HD فعالیت هایش را در تیوره از سرگرفت

از ولایت غور اطلاع رسیده است که مسئولین کمیسیون صحت امارت اسلامی پس از فتح ولسوالی تیوره، از کلینیک صحی HD در این ولسوالی دیدن کرده اند. مسئولین کمیسیون صحت با پرسونل کلینیک نشست دایر نموده و به آنان در مورد امنیت شان اطمینان داده و تشویق کرده اند که در خدمت رسانی صحی به […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که مسئولین کمیسیون صحت امارت اسلامی پس از فتح ولسوالی تیوره، از کلینیک صحی HD در این ولسوالی دیدن کرده اند.

مسئولین کمیسیون صحت با پرسونل کلینیک نشست دایر نموده و به آنان در مورد امنیت شان اطمینان داده و تشویق کرده اند که در خدمت رسانی صحی به مردم از تمام ظرفیت شان کار بگیرند.

۲۰۲۱/۷/۱۳