غور : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در پسابند

امروز صبح حوالی  ساعت ۹ بجه، پس از تسلیم شدن ۹۰ تن عسکر و پرسونل ولسوالی پسابند بشمول قومندان امنیه ( فخرالدین ) مدیراستخبارات و قومندان عساکر اردو ( حبیب الرحمن )، تعمیر ولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است . در ولسوالی مذکور مقدار زیادی […]

امروز صبح حوالی  ساعت ۹ بجه، پس از تسلیم شدن ۹۰ تن عسکر و پرسونل ولسوالی پسابند بشمول قومندان امنیه ( فخرالدین ) مدیراستخبارات و قومندان عساکر اردو ( حبیب الرحمن )، تعمیر ولسوالی، تعمیرقومندانی، مدیریت استخبارات و تمام ملحقات ولسوالی بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است .

در ولسوالی مذکور مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۷۰  میل کلاشنکوف  

۲۱ میل پیکا

۱۳  قبضه راکت  

۷ پایه دهشکه

۵  قبضه تفنگچه

۲   پایه توپ دیسی

۲  پایه سلاح زیکویک 

۱   پایه توپ SPG9

۱ پایه هاوان

۱ میل سلاح  m16

۱۳ عراده تانک 

۷ عراده  موتر رینجر

و مقدار زیادی مهمات

۲۰۲۱/۷/۱۱