غور : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در ولسوالی چهارسده

عصر روز گذشته منطقۀ منگ که آخرین مرکز دشمن در ولسوالی چهارسده بود و دشمن در آن  در محاصرۀ کامل مجاهدین نیز قرار داشت، به کنترل مجاهدین در آمد. خبرمی افزاید که ولسوال این ولسوالی ( عزت الله ) قومندان امنیه ( حبیب الله راجی ) قومندان کماندوها ( عبداس ) بهمراه ۳۰ تن کماندو، […]

عصر روز گذشته منطقۀ منگ که آخرین مرکز دشمن در ولسوالی چهارسده بود و دشمن در آن  در محاصرۀ کامل مجاهدین نیز قرار داشت، به کنترل مجاهدین در آمد.

خبرمی افزاید که ولسوال این ولسوالی ( عزت الله ) قومندان امنیه ( حبیب الله راجی ) قومندان کماندوها ( عبداس ) بهمراه ۳۰ تن کماندو، قومندان نظم عامه ( فریدون ) مدیراستخبارات و ۷۰ تن پرسونل این ولسوالی به مجاهدین تسلیم شدند که تعداد همه به ۱۱۰ تن می رسد.

افراد مذکور با خود مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات به مجاهدین سپرده اند که تفصیل آن شرح ذیل است :

۷۰ میل کلاشنکوف

۱ پایه دافع هوا

 ۴    پایه سلاح زیکویک

۲  پایه دهشکه

۳  پایه هاوان 

۳  پایه آگاهز

۸   میل پیکا

۴  میل سلاح  m49  امریکایی 

۴   میل   m40   

۲۰   میل سلاح  m4  امریکایی

۲۴   پایه دوربین شب

۳   قبضه راکت

۸ میل  سلاح مسلسل  

 ۴  عراده موتر فلانکوچ مملو از مهمات مختلف

۳ /۱۲ /۱۴۴۲