غور : تعمیرانتقالی ولسوالی مرغاب در شهرفیروزکوه فتح گردید

از ولایت غور اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ شاه تیغ در شمال شهرفیروزکوه مرکز این ولایت، اجیران از یک قرارگاه کلان شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. خبرمی افزاید که دشمن قرارگاه را به مرکز انتقالی ولسوالی مرغاب نیز موسوم کرده بود. با فرار دشمن مقداری مهمات به دست […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته در منطقۀ شاه تیغ در شمال شهرفیروزکوه مرکز این ولایت، اجیران از یک قرارگاه کلان شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

خبرمی افزاید که دشمن قرارگاه را به مرکز انتقالی ولسوالی مرغاب نیز موسوم کرده بود.

با فرار دشمن مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است و ساحات وسیعی نیز به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

این در حالی است که عصر رو زگذشته نیز اجیران از ۵ پوستۀ شان در منطقۀ صوفک فیروزکوه پا بفرار گذاشته بودند.

۲۰۲۱/۷/۱۷