غور : ادعای شهادت ۳۵ تن از مجاهدین و معاون والی مجاهدین دروغ محض است

این که مقامات اجیر بقصد مخفی کردن شکست و ناکامی های خود ادعا می کنند که روز گذشته در ولسوالی پسابند ( شینکوت ) ۳۵ تن از مجاهدین امارت اسلامی را بشمول معاون والی مجاهدین برای این ولایت رازمحمد غمی ، بشهادت رسانده اند ، ما این ادعای باطل دشمن را بشدت رد می کنیم […]

دروغاین که مقامات اجیر بقصد مخفی کردن شکست و ناکامی های خود ادعا می کنند که روز گذشته در ولسوالی پسابند ( شینکوت ) ۳۵ تن از مجاهدین امارت اسلامی را بشمول معاون والی مجاهدین برای این ولایت رازمحمد غمی ، بشهادت رسانده اند ، ما این ادعای باطل دشمن را بشدت رد می کنیم .

باید بگوییم که  روز گذشته در تمام ولسوالی مذکور هیچ نوع درگیری با دشمن صورت نگرفته است و کدام کسی به نام رازمحمد غمی در صف مسئولین مجاهدین و یا معاون والی مجاهدین موجودیت ندارد .

قابل یاد آوری است که در طول ۳ ماه گذشته به این سو، مرکز ولسوالی در محاصرۀ مجاهدین قرار دارد و اکنون مقامات اجیر بخاطر روحیه دادن به نیروهای ورحیه باخته خود چنین ادعات دروغینی را مطرح می کنند .

۹۲۰۱۶/۸/۳۱