غور : اجیران از ۶ پوستۀ شان در دولینه پا بفرار گذاشتند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب عساکر اجیر در مربوطات مرکز ولسوالی دولینه از ۶ پوستۀ شان ( پستۀ دهن گرده لنگ، پوستۀ عیدگاه، پوستۀ عقب کلینیک، پوستۀ سرتپه، پوستۀ مرکز امنیت و پوستۀ عقب مرکز امنیت ) فرار کرده و به تعمیر قومندان پناه برده اند. با فرار دشمن از پوسته های […]

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب عساکر اجیر در مربوطات مرکز ولسوالی دولینه از ۶ پوستۀ شان ( پستۀ دهن گرده لنگ، پوستۀ عیدگاه، پوستۀ عقب کلینیک، پوستۀ سرتپه، پوستۀ مرکز امنیت و پوستۀ عقب مرکز امنیت ) فرار کرده و به تعمیر قومندان پناه برده اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

۱۱ /۶ / ۲۰۲۱