غور : اجیران از یک پوستۀ شان در دولتیار پا بفرار گذاشتند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ مدرسۀ ولسوالی دولتیار، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. پس از فرار دشمن، ساحه به کنترل مجاهدین در آمده است . ۲۰۲۱/۷/۱۱

از ولایت غور اطلاع رسیده است که در منطقۀ مدرسۀ ولسوالی دولتیار، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

پس از فرار دشمن، ساحه به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۱۱