غزنی: 6 عسکردشمن در مرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه آرزوی پایین مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند. که دراثران تاور وبعض اطاق های پوسته تخریب گردید و6 عسکردشمن کشته وزخمی شدند. همچنان درمنطقه قلعه کولاچی بریک رینجر گزمه پولیس حمله صورت گرفت و3 تن پولیس کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه آرزوی پایین مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند.

که دراثران تاور وبعض اطاق های پوسته تخریب گردید و6 عسکردشمن کشته وزخمی شدند.

همچنان درمنطقه قلعه کولاچی بریک رینجر گزمه پولیس حمله صورت گرفت و3 تن پولیس کشته وزخمی شدند.