غزنی: ۴ عسکرمزدور درمرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  گزمه پیاده عساکردشمن را  درمنطقه کج قلعه مربوطات مرکزولایت غزنی هدف ماین قرار دادند که دراثران ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت. همچنان مجاهدین چریکی یک صاحب منصب اردوی مزدور ا درمنطقه کشک مربوطات مرکز آن ولایت نیز بهلاکت رساندند. ۲۰۲۰/۱۱/۱۲

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  گزمه پیاده عساکردشمن را  درمنطقه کج قلعه مربوطات مرکزولایت غزنی هدف ماین قرار دادند که دراثران ۲ عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

همچنان مجاهدین چریکی یک صاحب منصب اردوی مزدور ا درمنطقه کشک مربوطات مرکز آن ولایت نیز بهلاکت رساندند.

۲۰۲۰/۱۱/۱۲