غزنی : 237 تن عسکر با اعطاء مخارج سفر در قره باغ به خانه های شان فرستاده شدند

از ولایت غزنی خبر رسیده است که 237 تن عسکر که چند روز گذشته در ولسوالی قره باغ به مجاهدین پیوسته بودند، به خانه های شان فرستاده شدند. خبرمی افزاید که روز گذشته به عساکر مذکور مخارج سفر داده شد و با عزت به خانه های شان فرستاده شدند.  2021/7/3

از ولایت غزنی خبر رسیده است که 237 تن عسکر که چند روز گذشته در ولسوالی قره باغ به مجاهدین پیوسته بودند، به خانه های شان فرستاده شدند.

خبرمی افزاید که روز گذشته به عساکر مذکور مخارج سفر داده شد و با عزت به خانه های شان فرستاده شدند.

 2021/7/3