غزنی : ۲۳۷ تن عسکر با اعطاء مخارج سفر در قره باغ به خانه های شان فرستاده شدند

از ولایت غزنی خبر رسیده است که ۲۳۷ تن عسکر که چند روز گذشته در ولسوالی قره باغ به مجاهدین پیوسته بودند، به خانه های شان فرستاده شدند. خبرمی افزاید که روز گذشته به عساکر مذکور مخارج سفر داده شد و با عزت به خانه های شان فرستاده شدند.  ۲۰۲۱/۷/۳

از ولایت غزنی خبر رسیده است که ۲۳۷ تن عسکر که چند روز گذشته در ولسوالی قره باغ به مجاهدین پیوسته بودند، به خانه های شان فرستاده شدند.

خبرمی افزاید که روز گذشته به عساکر مذکور مخارج سفر داده شد و با عزت به خانه های شان فرستاده شدند.

 ۲۰۲۱/۷/۳