غزنی: ۲ عسکرمزدور در دهیک کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن قوای دشمن در منطقه تاسن ولسوالی دهیک ولایت غزنی حمله کردند که میخواستند پوسته های ازدست رفته شان را دوباره فعال سازند. حمله دیروز صورت گرفت  و۲ عسکردشمن کشته شدند ونبرد بعد از فرار قوای دشمن پایان یافت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن قوای دشمن در منطقه تاسن ولسوالی دهیک ولایت غزنی حمله کردند که میخواستند پوسته های ازدست رفته شان را دوباره فعال سازند.

حمله دیروز صورت گرفت  و۲ عسکردشمن کشته شدند ونبرد بعد از فرار قوای دشمن پایان یافت.