غزنی: ۲ عسکردشمن در جغتو کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه پیرکی ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت ویک عسکرکشته شد. همچنان درمنطقه لشمک مربوطات مرکز بر پوسته دشمن حمله صورت گرفت ویک عسکر مزدور دراین منطقه نیز بهلاکت رسید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور درمنطقه پیرکی ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت ویک عسکرکشته شد.

همچنان درمنطقه لشمک مربوطات مرکز بر پوسته دشمن حمله صورت گرفت ویک عسکر مزدور دراین منطقه نیز بهلاکت رسید.