غزنی: ۲ تن پولیس با مجاهدین یکجا شدند

براساس خبر، ۲ تن پولیس اداره مزدور بنام های برهان الدین فرزند مهتاب الدین باشنده قریه نکردک،  پولیس در ولسوالی شلگر، محمد یعقوب فرزند محمد یاسین باشنده قری فنی  بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین امارت اسلامی پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند.

براساس خبر، ۲ تن پولیس اداره مزدور بنام های برهان الدین فرزند مهتاب الدین باشنده قریه نکردک،  پولیس در ولسوالی شلگر، محمد یعقوب فرزند محمد یاسین باشنده قری فنی  بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین امارت اسلامی پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند.