غزنی: ۲ تن اربکی در شلگر به مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، ۲ تن اربکی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی پیوستند اربکی های یاد شده باشنده قریه نظروالو هریک عبدالله فرزند میر افضل ونعمت الله فرزند باز محمد بعد ازدرک حقایق امروز صفوف دشمن را ترک کرده به مجاهدین پیوستند.

به اساس خبر، ۲ تن اربکی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی پیوستند

اربکی های یاد شده باشنده قریه نظروالو هریک عبدالله فرزند میر افضل ونعمت الله فرزند باز محمد بعد ازدرک حقایق امروز صفوف دشمن را ترک کرده به مجاهدین پیوستند.