غزنی: یک پوسته دشمن درجغتو فتح، 4 تانگ وسلاح ومهمات غنیمت گردید

براساس خبر، ظهردیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته مهم دشمن درمنطقه کوتل مهمند مربوطات ولسوالی جغتو ولایت غزنی با سلا ح سبک وسنگین حمله کردند. که درنتیجه آن پوسته دشمن فتح گردید. وعساکرمزدور فرار کردند. همچنان، 3 عراده تانگ زرهی، و1 پایه هاوان، 1 میل دهشکه، ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتیده است.

براساس خبر، ظهردیروز مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته مهم دشمن درمنطقه کوتل مهمند مربوطات ولسوالی جغتو ولایت غزنی با سلا ح سبک وسنگین حمله کردند. که درنتیجه آن پوسته دشمن فتح گردید. وعساکرمزدور فرار کردند. همچنان، 3 عراده تانگ زرهی، و1 پایه هاوان، 1 میل دهشکه، ومقادیر زیاد مهمات بدست مجاهدین افتیده است.