غزنی: یک مرکز پولیس مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، بر یک مرکز پولیس درمنطقه قلعه جوز مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند. حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، بر یک مرکز پولیس درمنطقه قلعه جوز مربوطات مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۱۰ بجه دیشب صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.