غزنی: یک قریه ومسجد در خوگیانی بمباران گردید

بر اساس خبر، طیارات اداره ارگ در ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی قریه قل کرک ومسجد آن را بی رحمانه بمباران کردند که دراثران مسجد تخریب گردید اما تلفات جانی لله در پی نداشت.

بر اساس خبر، طیارات اداره ارگ در ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی قریه قل کرک ومسجد آن را بی رحمانه بمباران کردند که دراثران مسجد تخریب گردید اما تلفات جانی لله در پی نداشت.