غزنی: یک قرارگاه وپوسته دشمن در گیلان فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک قرارگاه ویک پوسته دشمن درمنطقه چرلی وپش کنده ولسوالی گیلان ولایت غزنی دیشب حمله کردند وعساکراز این مراکز فرار کردند ومراکز شان تخلیه گردید وتمام سلاح, تجهیزات ولوازم ووسایل شان را رها نمودند وبدست مجاهدین امد. قابل ذکر است که با فتح این قرارگاه مهم دشمن, شاهراه کابل […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بریک قرارگاه ویک پوسته دشمن درمنطقه چرلی وپش کنده ولسوالی گیلان ولایت غزنی دیشب حمله کردند وعساکراز این مراکز فرار کردند ومراکز شان تخلیه گردید وتمام سلاح, تجهیزات ولوازم ووسایل شان را رها نمودند وبدست مجاهدین امد.
قابل ذکر است که با فتح این قرارگاه مهم دشمن, شاهراه کابل ـ قندهار ازساختمان ولسوالی گیلان تا مرکز ولسوالی شاه جوی زابل تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت واین شاهراه بروی مسافرین باز وفضای مطمین مساعد گردید.