غزنی: یک عسکر مزدور در مرکز کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی مدیر جنایی پشتون اباد مرکز ولایت خوست را بهلاکت رساندند مدیر متذکره بنام عاطف طی حمله چریکی کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی مدیر جنایی پشتون اباد مرکز ولایت خوست را بهلاکت رساندند

مدیر متذکره بنام عاطف طی حمله چریکی کشته شد.