غزنی: یک عسکر درجغتو زخمی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پولیس اداره مزدور  درمنطقه پیرکی ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند. حمله عصردیروز صورت گرفت ویک عسکر زخمی گردید. 2020/11/22

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه پولیس اداره مزدور  درمنطقه پیرکی ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند.

حمله عصردیروز صورت گرفت ویک عسکر زخمی گردید.

2020/11/22