غزنی: یک عسکردشمن در قرباغ کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برقرارگاه عساکر اداره مزدور  درمنطقه نوده ولسوالی قرباغ ولایت غزنی حمله کردند حمله دیروز صورت گرفت ویک عسکر دشمن که پیره بود، جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برقرارگاه عساکر اداره مزدور  درمنطقه نوده ولسوالی قرباغ ولایت غزنی حمله کردند

حمله دیروز صورت گرفت ویک عسکر دشمن که پیره بود، جابجا کشته شد.