غزنی: یک تن اربکی در گیرو به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی گیرو ولایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. اربکی یاد شده محمد سلیم فرزند علم الدین باشند ولسوالی شلگر بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک کرده امروز به مجاهدین تسلیم شد ویک میل کلاشنکوف را با چانته آن نیز به مجاهدین تسلیم داد.

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی گیرو ولایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

اربکی یاد شده محمد سلیم فرزند علم الدین باشند ولسوالی شلگر بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک کرده امروز به مجاهدین تسلیم شد ویک میل کلاشنکوف را با چانته آن نیز به مجاهدین تسلیم داد.