غزنی: یک تن اربکی در شلگر به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی شلگرو لایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. اربکی یاد شده عبدالغیاث فرزن دملک پاینده باشنده قریه بلو بعد از درک حقایق امروز صفوف دشمن را ترک کرده به مجاهدین تسلیم شد ویک قبضه راکت را نیز به مجاهدین تسلیم داد.

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی شلگرو لایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

اربکی یاد شده عبدالغیاث فرزن دملک پاینده باشنده قریه بلو بعد از درک حقایق امروز صفوف دشمن را ترک کرده به مجاهدین تسلیم شد ویک قبضه راکت را نیز به مجاهدین تسلیم داد.