غزنی: یک تن اربکی در شلگر از مخالفت دست کشید

به اساس خبر، یک تن اربکی کمال خان فرزند ظریف خان باشنده قریه زرمتو ولسوالی شلگر ولایت غزنی دست از مخالفت با مجاهدین امارت اسلامی کشید. اربکی یاد شده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، صفوف دشمن را ترک کرده ویک میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم  نمود.

به اساس خبر، یک تن اربکی کمال خان فرزند ظریف خان باشنده قریه زرمتو ولسوالی شلگر ولایت غزنی دست از مخالفت با مجاهدین امارت اسلامی کشید.

اربکی یاد شده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، صفوف دشمن را ترک کرده ویک میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم  نمود.