غزنی: یک تانگ دشمن در جغتو تخریب و۵ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای عملیاتی دشمن در منطقه قلعه شهادت ,قلعه سید وقلعه سید ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت ویک تانگ زرهی دشمن تخریب گردید و۵ عسکرمزدور دران کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر قوای عملیاتی دشمن در منطقه قلعه شهادت ,قلعه سید وقلعه سید ولسوالی جغتو ولایت غزنی حمله کردند.
حمله دیروز صورت گرفت ویک تانگ زرهی دشمن تخریب گردید و۵ عسکرمزدور دران کشته وزخمی شدند.