غزنی: چندین پوسته پولیس در خواجه عمری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر چندین پوسته پولیس درمنطقه گودل وحمزه خیل ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حمله کردند. که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر چندین پوسته پولیس درمنطقه گودل وحمزه خیل ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی حمله کردند.

که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.