غزنی: ولسوالی وقومندانی امنیه آب بند با تمام ملحقات اش فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی خفتن دیشب ولسوالی اب بند ولایت غزنی را با قومندانی امنیه وتمام ملحقات اش فتح کردند. وپوسته بزرگ ومهم دشمن بنام پوسته آ نتن ومنطقه وسیعی واستراتیژیک قلعه سرفراز کاملا فتح گردید وعساکردشمن از این مناطق کاملا فرار کردند ومراکز شان را با تجهیزات برای مجاهدین رها کردند. ‏۲۰۲۱‏/۶‏/۸

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی خفتن دیشب ولسوالی اب بند ولایت غزنی را با قومندانی امنیه وتمام ملحقات اش فتح کردند.
وپوسته بزرگ ومهم دشمن بنام پوسته آ نتن ومنطقه وسیعی واستراتیژیک قلعه سرفراز کاملا فتح گردید وعساکردشمن از این مناطق کاملا فرار کردند ومراکز شان را با تجهیزات برای مجاهدین رها کردند.
‏۲۰۲۱‏/۶‏/۸