غزنی: نبرد بالای ولسوالی گیرو وپوسته های ماحول آن جریان دارد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مرکزولسوالی گیرو ولایت غزنی وپوسته های ماحول آن حمله کردند. حمله ناوقت دیشب صورت گرفت ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر مرکزولسوالی گیرو ولایت غزنی وپوسته های ماحول آن حمله کردند.

حمله ناوقت دیشب صورت گرفت ونبرد هنوز به شدت ادامه دارد که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است