غزنی: ملیشه های اربکی در گیلان از یک پوسته مهم شان فرار نمودند

به اساس خبر، ملیشه های اربکی در ولسوالی گیرو ولایت غزنی ازیک پوسته مهم شان فرار نمودند. پوسته  یاد شده که درقریه مینزو آن ولایت موقعیت داشت وهمواره تحت حملات شدید مجاهدین قرار میگرفت که در نتیجه آن، حوالی دیشب توسط اربکی تخلیه گردید وفرار نمودند وبا فرار اربکی ها ازین پوسته، منطقه وسیعی تحت […]

به اساس خبر، ملیشه های اربکی در ولسوالی گیرو ولایت غزنی ازیک پوسته مهم شان فرار نمودند.

پوسته  یاد شده که درقریه مینزو آن ولایت موقعیت داشت وهمواره تحت حملات شدید مجاهدین قرار میگرفت که در نتیجه آن، حوالی دیشب توسط اربکی تخلیه گردید وفرار نمودند وبا فرار اربکی ها ازین پوسته، منطقه وسیعی تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.