غزنی: عساکردشمن درخوگیانی یک پسر 12 ساله با ضرب گلوله شهید کردند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در قریه خاشا ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی یک پسر 12 ساله را با ضرب گلوله به شهادت رساندند. این وحشی های چاشت دیروز این جنایت را انجام دادند وپسر یک تن محمد خان ر.ا به شهادت رساندند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن در قریه خاشا ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی یک پسر 12 ساله را با ضرب گلوله به شهادت رساندند.
این وحشی های چاشت دیروز این جنایت را انجام دادند وپسر یک تن محمد خان ر.ا به شهادت رساندند