غزنی : طیاره های دشمن ریاست زراعت را بمباردمان کرده است

از ولایت غزنی خبر رسیده اتس که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، طیاره های هندی در منطقۀ چهاردیوال ولسوالی شلگر، ریاست زراعت را هدف بمباردمان قرار داده است. در این بمباردمان بخشی از تعمیر ریاست تخریب شده است . قابل یاد آوری است که تعمیرمذکور مربوط به وزارت زراعت می باشد . ۲۰۲۱/۷/۱۹

از ولایت غزنی خبر رسیده اتس که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۲ بجه، طیاره های هندی در منطقۀ چهاردیوال ولسوالی شلگر، ریاست زراعت را هدف بمباردمان قرار داده است.

در این بمباردمان بخشی از تعمیر ریاست تخریب شده است .

قابل یاد آوری است که تعمیرمذکور مربوط به وزارت زراعت می باشد .

۲۰۲۱/۷/۱۹