غزنی: دشمن وحشی در جواجه عمری یک محراب مسجد را بمباران کردند

بر اساس خبر، طیارات عساکر اداره مزدور  درمنطقه قریه برات خیل ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی یک محراب مسجد را بمباران کردند. این وحشت دیروز انجام یافت یک تن از نماز گزاران شهید ویک تن دیگر زخم براشت. خبرمیگوید که جنایت قصدی دشمن درحالی انجام یافت که ۳ روز پیش مسجد قریه شیخ آگاه را […]

بر اساس خبر، طیارات عساکر اداره مزدور  درمنطقه قریه برات خیل ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی یک محراب مسجد را بمباران کردند.

این وحشت دیروز انجام یافت یک تن از نماز گزاران شهید ویک تن دیگر زخم براشت.

خبرمیگوید که جنایت قصدی دشمن درحالی انجام یافت که ۳ روز پیش مسجد قریه شیخ آگاه را نیز بوسیله توپ های دیسی هدف قرار داد و آن را تخریب نمودند.

۲۰۲۰/۱۱/۲