غزنی: در ۲ انفجار جداگانه در خوگیانی، ۷ تن پولیس کشته شدند

به اساس خبر، ۲ انفجار  جداگانه ماین درمنطقه پتنی ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی پولیس اداره مزدور  را هدف قرار داد. هر دو انفجار یک عراده رینجر ویک عراده موتر سایکل پولیس را جداگانه هدف قرار داده نابود ساخت و۷ تن پولیس دران جابجا کشته شدند.

به اساس خبر، ۲ انفجار  جداگانه ماین درمنطقه پتنی ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی پولیس اداره مزدور  را هدف قرار داد.

هر دو انفجار یک عراده رینجر ویک عراده موتر سایکل پولیس را جداگانه هدف قرار داده نابود ساخت و۷ تن پولیس دران جابجا کشته شدند.